Top

Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu tháng 07.2020

Các mặt hàng  Sản lượng xuất bán trong kỳ (Lít, kg)  Quỹ BOG
Số dư đầu kỳ Số trích lập trong kỳ Số sử dụng trong kỳ Lãi phát sinh trong kỳ Số dư Quỹ BOG cuối kỳ
Lãi phát sinh số dư TK Quỹ BOG dương Lãi phát sinh số dư TK Quỹ BOG âm
    1                          2 3 4 5 6=1+2-3+4-5
Xăng Ron 95-III          14,685,500       158,653,347,933        2,937,100,000        7,619,753,090            153,970,694,843
Xăng Ron 92-II                      -         (14,217,471,182)                         -                           -               (14,217,471,182)
Xăng E5 Ron 92-II           2,840,267       (69,184,139,338)           248,575,450        2,658,167,030             (71,593,730,918)
Dầu DO 0,05S-II          11,293,636       289,354,647,803        6,025,444,200           968,358,184            294,411,733,819
Điêzen 0.25S           15,670,408,342                  15,670,408,342
Lãi Quỹ BOG                      -               213,646,693                         -                           -              58,320,352                271,967,045
Tổng cộng       28,819,403   380,490,440,251     9,211,119,650   11,246,278,304         58,320,352                -       378,513,601,949

Thông tin liên lạc

  • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
  • Email: namsonghau@nshpetro.com
  • Telephone: +84 0292 6 547979
    Mobile: +84 0292 6 537979