Top

Quan Hệ Cổ Đông:

Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
08-05-2024 PSH CBTT Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
23-04-2024 PSH CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận khoản vay từ tổ chức Acuity Funding Tải về
17-04-2024 PSH CBTT Báo cáo thường niên năm 2023 Tải về
08-04-2024 PSH CBTT ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tải về
30-03-2024 PSH CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 Tải về
30-03-2024 PSH CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2023 Tải về
22-01-2024 PSH CBTT Cam kết tài trợ tín dụng giữa PSH với tổ chức Acuity Funding Tải về
22-01-2024 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2023 Tải về
22-01-2024 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2023 Tải về
03-01-2024 PSH CBTT Gia hạn ngày thanh toán lãi Trái phiếu PSHH2224002 Tải về
19-12-2023 Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm Quý IV 2023 Tải về
16-12-2023 PSH CBTT Gia hạn ngày thanh toán lãi Trái phiếu PSHH2224003 Tải về
06-12-2023 PSH CBTT Gia hạn ngày thanh toán lãi Trái phiếu PSHH2224003 Tải về
30-10-2023 PSH CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ-ông Mai Văn Huy Tải về
30-10-2023 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023 Tải về
30-10-2023 PSH CBTT Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2023 Tải về
20-10-2023 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2023 Tải về
20-10-2023 PSH CBTT Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2023 Tải về
05-10-2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Bích Trâm Tải về
22-09-2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Mai Văn Huy Tải về
22-09-2023 PSH CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ ông Mai Văn Huy Tải về
22-09-2023 PSH CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ bà Võ Bích Trâm Tải về
15-09-2023 Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm Quý III 2023 Tải về
05-09-2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Bích Trâm Tải về
05-09-2023 PSH CBTT Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn mã chi tiết PSHH2224001 Tải về
30-08-2023 PSH CBTT Nghị quyết gia hạn thời gian mua lại trước hạn trái phiếu mã chi tiết PSHH2224001 Tải về
29-08-2023 PSH CBTT Thông báo giao dịch của Người nội bộ Tải về
29-08-2023 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng soát xét 06 tháng năm 2023 Tải về
29-08-2023 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 06 tháng năm 2023 Tải về
29-08-2023 PSH CBTT Giải trình LNST trên Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023 Tải về
28-08-2023 PSH CBTT Thông báo giao dịch của Người nội bộ Tải về
29-07-2023 PSH CBTT Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023 Tải về
29-07-2023 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2023 Tải về
29-07-2023 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2023 Tải về
15-07-2023 PSH CBTT Nghị quyết gia hạn thời gian mua lại trước hạn trái phiếu mã chi tiết PSHH2224001 Tải về
04-07-2023 PSH CBTT Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Tải về
01-07-2023 PSH CBTT Báo cáo kết quả mua lại trước hạn trái phiếu chi tiết mã PSHH2224002 Tải về
30-06-2023 PSH CBTT Điều chỉnh Phương án mua lại trước hạn trái phiếu chi tiết mã PSHH2224001 Tải về
28-06-2023 PSH CBTT Thông báo về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Tải về
28-06-2023 PSH CBTT Biên bản họp, Nghị quyết, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
24-06-2023 PSH trân trọng CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023-bổ sung lần 2 (điều chỉnh, bổ sung tờ trình số 05 phương án tăng vốn) Tải về
16-06-2023 PSH Trân trọng CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bổ sung lần 1) Tải về
06-06-2023 PSH Trân trọng CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
12-05-2023 PSH trân trọng CBTT về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát của Bà Đoàn Thanh Tâm Tải về
11-05-2023 PSH CBTT ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
09-05-2023 PSH CBTT Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Tải về
04-05-2023 PSH CBTT Nghị quyết chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thuỷ sản Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu Trần Đề Tải về
22-04-2023 PSH CBTT Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Hậu Giang Tải về
19-04-2023 PSH CBTT Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải về
19-04-2023 PSH CBTT Đính chính thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 19 Tải về
19-04-2023 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 1-2023 Tải về
19-04-2023 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1-2023 Tải về
14-04-2023 PSH CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 Tải về
24-03-2023 PSH CBTT Báo cáo thường niên năm 2022 Tải về
24-03-2023 PSH CBTT Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tải về
17-03-2023 PSH CBTT Nghị quyết thay đối vốn góp thành lập Công ty TNHH Phân Phối Xăng Dầu Nam Sông Hậu Phong Điền Tải về
07-03-2023 PSH CBTT Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty TNHH Phân Phối Xăng Dầu Nam Sông Hậu Phong Điền Tải về
06-03-2023 PSH trân trọng CBTT Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022 Tải về
06-03-2023 PSH trân trọng CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 Tải về
06-03-2023 PSH giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 Tải về
03-03-2023 Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Đông Phú Tải về
20-02-2023 PSH CBTT Phương án mua lại trước hạn trái phiếu mã PSHH2224001 Tải về
09-02-2023 PSH trân trọng CBTT Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn mã PSHH2224001 Tải về
30-01-2023 PSH CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 Tải về
30-01-2023 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022 Tải về
30-01-2023 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022 Tải về
18-01-2023 PSH CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2023 Tải về
30-11-2022 PSH CBTT đính chính nội dung phương án mua lại trái phiếu trước hạn mã PSHH2224001 Tải về
17-11-2022 PSH CBTT Phương án mua lại trước hạn mã trái phiếu PSHH2224001 Tải về
04-11-2022 PSH CBTT Nghị quyết tăng tạm thời hạn mức tín dụng năm 2022-2023 tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao Dịch 2 Tải về
29-10-2022 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2022 Tải về
29-10-2022 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022 Tải về
29-10-2022 PSH CBTT giải trình lợi nhuận sau thuế trên BCTC Quý 3 năm 2022 Tải về
22-10-2022 PSH CBTT Đính chính nội dung thông tin Tải về
15-08-2022 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
15-08-2022 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
15-08-2022 PSH CBTT Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
10-08-2022 PSH CBTT Nghị quyết thông qua các giao dịch với các bên liên quan Tải về
29-07-2022 PSH CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
20-07-2022 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng quý 2/2022 Tải về
20-07-2022 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 Tải về
20-07-2022 PSH CBTT giải trình lợi nhuận sau thuế trên BCTC Quý 2/2022 Tải về
16-07-2022 PSH CBTT Kết quả chào bán traí phiếu riêng lẻ mã PSHH2224003 Tải về
08-07-2022 PSH CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 Tải về
20-06-2022 PSH CBTT về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
15-06-2022 PSH CBTT Nghị quyết về việc ngày chốt quyền chia cổ tức năm 2021 bằng tiền Tải về
15-06-2022 PSH CBTT Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã PSHH2224003 Tải về
01-06-2022 PSH CBTT Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã PSHH2224003 Tải về
26-05-2022 PSH CBTT Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Tải về
26-05-2022 PSH CBTT Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ mã PSHH2224002 Tải về
23-05-2022 PSH CBTT Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Tải về
20-05-2022 PSH CBTT Đính chính báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ Tải về
19-05-2022 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu Tải về
19-05-2022 PSH CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tải về
16-05-2022 PSH CBTT Đính chính số liệu BCTC Kiểm toán năm 2021 Tải về
16-05-2022 PSH CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Báo cáo BTGĐ, Tờ trình pp lợi nhuận, Tờ trình bầu cử TV HĐQT,BKS, Đơn đề cử, SYLL)) Tải về
11-05-2022 PSH CBTT Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ Tải về
11-05-2022 PSH CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
27-04-2022 PSH CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (quy chế làm việc, báo cáo HĐQT, báo cáo ban TGĐ, báo cáo BKS) Tải về
27-04-2022 PSH CBTT Tài liêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (tờ trình thông qua BCTC 2021, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022...) Tải về
27-04-2022 PSH CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (thông báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT-BKS, quy chế bầu cử, mẫu đơn ứng cử, đơn đề cử) Tải về
27-04-2022 PSH CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ) Tải về
27-04-2022 PSH CBTT Giấy mời họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tải về
20-04-2022 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022 Tải về
20-04-2022 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022 Tải về
20-04-2022 PSH CBTT giải trình lợi nhuận sau thuế trong BCTC Quý 1 năm 2022 Tải về
20-04-2022 PSH CBTT kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ Tải về
19-04-2022 PSH CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tải về
16-04-2022 PSH trân trọng CBTT Báo cáo thường niên năm 2021 Tải về
04-04-2022 PSH trân trọng Thông báo của VSD về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 Tải về
29-03-2022 PSH Trân trọng CBTT ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tải về
25-03-2022 PSH trân trọng CBTT giao dịch bán cổ phiếu quỹ Tải về
24-03-2022 PSH trân trọng CBTT Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 với tổng trị giá 400 tỷ đồng Tải về
02-03-2022 PSH trân trọng CBTT Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán Tải về
02-03-2022 PSH trân trọng CBTT Giải trình lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2021 Tải về
02-03-2022 PSH trân trọng CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán Tải về
24-02-2022 PSH trân trọng CBTT Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ Tải về
29-01-2022 PSH trân trọng CBTT Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 Tải về
20-01-2022 PSH trân trọng CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Lý Thị Ánh Hồng Tải về
19-01-2022 PSH trân trọng CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2021 Tải về
19-01-2022 PSH trân trọng CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2021 và công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 4/2021 Tải về
14-01-2022 PSH trân trọng CBTT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 Tải về
09-01-2022 PSH trân trọng CBTT về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ Tải về
31-12-2021 PSH trân trọng CBTT về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ Tải về
17-12-2021 PSH trân trọng CBTT Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Lý Thị Ánh Hồng Tải về
17-12-2021 PSH trân trọng CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ Lý Thị Ánh Hồng Tải về
08-12-2021 PSH trân trọng thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên cơ sở văn bản số 8094/UBCK-PTTT ngày 03/12/2021 của Ủy Ban Chứng Khoán. Tải về
02-12-2021 PSH CBTT Quy chế kiểm toán nội bộ Tải về
02-12-2021 PSH trân trọng CBTT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế kiểm toán nội bộ Tải về
11-11-2021 PSH trân trọng CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ Lý Thị Ánh Hồng Tải về
09-11-2021 PSH trân trọng CBTT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Lý Thị Ánh Hồng Tải về
01-11-2021 PSH trân trọng CBTT Nghị quyết tăng vốn góp Công ty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghỉ Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông Tải về
20-10-2021 PSH trân trọng CBTT về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Bà Lý Thị Ánh Hồng Tải về
20-10-2021 PSH trân trọng CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 Tải về
20-10-2021 PSH trân trọng CBTT Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021 Tải về
20-10-2021 PSH trân trọng CBTT giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 Tải về
18-10-2021 PSH trân trọng CBTT góp vốn thành lập Công ty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghỉ Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông Tải về
31-08-2021 PSH trân trọng CBTT về việc giải thể Chi nhánh Đầu Tư Thủy Sản Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu Tải về
28-08-2021 PSH trân trọng CBTT Nghị quyết được thông qua bằng hình thức ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
12-08-2021 PSH trân trọng CBTT Nghị quyết HĐQT vv Bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
09-08-2021 PSH trân trọng CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
30-07-2021 PSH CBTT Nghị quyết giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Xuất Khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề Tải về
30-07-2021 PSH CBTT Nghị quyết giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu Tri Tôn Tải về
30-07-2021 PSH CBTT Nghị quyết thành lập Chi nhánh đầu tư thủy sản công nghệ cao Nam Sông Hậu Tải về
29-07-2021 PSH Trân trọng CBTT bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Tải về
29-07-2021 PSH Trân trọng CBTT Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 Tải về
27-07-2021 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2021 Tải về
27-07-2021 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2021 Tải về
27-07-2021 PSH giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC 06 tháng đầu năm 2021 Tải về
20-07-2021 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng quý 2/2021 Tải về
20-07-2021 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 Tải về
20-07-2021 PSH giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC quý 2/2021 Tải về
07-07-2021 PSH Trân trọng CBTT ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản Tải về
25-06-2021 PSH trân trọng CBTT về việc thay đổi người được ủy quyền CBTT Tải về
14-06-2021 PSH trân trọng CBTT về việc giải thể Công ty TNHH TM Dầu Khí Nam Sông Hậu Trà Vinh Tải về
10-06-2021 PSH trân trọng CBTT giải thể Cty TNHH TM ĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu Đồng Tháp Tải về
25-05-2021 PSH trân trọng CBTT về việc chốt quyền chia cổ tức năm 2020 bằng tiền Tải về
19-05-2021 PSH trân trọng CBTT về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP TM ĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu tại Sóc Trăng Tải về
11-05-2021 PSH trân trọng CBTT về việc mua cổ phần Công ty CP Kho Cảng Ngoại Quan và TM Dầu Khí Nam Sông Hậu Gò Công Tải về
29-04-2021 PSH CBTT Quy chế quản trị Công ty Tải về
29-04-2021 PSH CBTT Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
29-04-2021 PSH CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
29-04-2021 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu Tải về
28-04-2021 PSH CBTT Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tải về
28-04-2021 PSH CBTT Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tải về
28-04-2021 PSH CBTT Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Tải về
20-04-2021 Báo cáo tài chính riêng quý 1-2021 Tải về
20-04-2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2021 Tải về
20-04-2021 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế trong BCTC quý 1 năm 2021 Tải về
20-04-2021 Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Tải về
20-04-2021 PSH CBTT Báo cáo thường niên năm 2020 Tải về
12-04-2021 PSH CBTT về việc giảm vốn tại Công ty TNHH TM ĐT DK NSH Đồng Tháp Tải về
12-04-2021 PSH CBTT về việc giảm vốn của Công ty cổ phần Sản Xuất Dầu Khí Nam Sông Hậu Cần Thơ Tải về
09-04-2021 PSH CBTT Nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty CP Bất Động Sản Đông Phú Tải về
07-04-2021 PSH CBTT các tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 (Chương trình họp, giấy mời tham dự, giấy xác nhận tham dự, giấy ủy quyền tham dự) Tải về
07-04-2021 PSH CBTT các tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 (Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tờ trình thông qua BCKT...)h Tải về
07-04-2021 PSH CBTT các tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 (Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT....) Tải về
07-04-2021 PSH CBTT các tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 (Tờ trình thù lao HĐQT, quy chế hoạt động của HĐQT...) Tải về
07-04-2021 PSH CBTT các tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) Tải về
02-04-2021 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 Tải về
02-04-2021 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 Tải về
02-04-2021 PSH trân trọng công bố thông tin giải trình BCTC năm 2020 Tải về
23-03-2021 Thông báo về ngày giao dịch không hưởng quyền Tải về
16-03-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
11-03-2021 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Tải về
09-03-2021 PSH trân trọng thông báo về việc nhận sổ cổ đông Tải về
09-03-2021 Quyết định HĐQT về việc giải thể chi nhánh tại Trà Vinh Tải về
09-03-2021 Quyết định HĐQT về việc giải thể Chi nhánh đầu tư xây dựng và du lịch Tải về
09-03-2021 Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
09-03-2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
03-02-2021 Danh sách người nội bộ và người có liên quan Tải về
30-01-2021 Báo cáo tài chính riêng quý 4-2020 Tải về
30-01-2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2020 Tải về
30-01-2021 PSH trân trọng công bố thông tin giải trình BCTC quý 4/2020 Tải về
20-01-2021 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
15-01-2021 Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ Tải về
15-01-2021 báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 Tải về
12-01-2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Tải về
11-12-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tải về
01-12-2020 Công văn chấp thuận của UBCK về việc giao dịch mua cổ phiếu quỹ PSH Tải về
01-12-2020 Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ PSH Tải về
05-11-2020 Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Tải về
30-10-2020 CBTT BCTC riêng 09 tháng năm 2020 Tải về
30-10-2020 CBTT BCTC hợp nhất 09 tháng năm 2020 Tải về
30-10-2020 Công văn giải trình số liệu BCTC 09 tháng năm 2020 Tải về
09-09-2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng Tải về
07-09-2020 Công văn giải trình số liệu soát xét 06 tháng đầu năm 2020 Tải về
28-08-2020 CBTT BCTC riêng soát xét 06 tháng đầu năm 2020 Tải về
28-08-2020 CBTT BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
10-08-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Tải về
03-08-2020 CV giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2-2020 Tải về
30-07-2020 Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2020 Tải về
30-07-2020 Công bố thông tin giải thể Chi Nhánh Sóc Trăng 3 Tải về
30-07-2020 Cung cấp Thông Tin về quản trị công ty Tải về
30-07-2020 CBTT báo cáo Tài chính riêng quý 2/2020 Tải về
30-07-2020 CBTT báo cáo Tài chính Hợp Nhất quý 2/2020 Tải về
21-07-2020 CBTT về việc thành lập cty Con Tải về
21-07-2020 CV điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài Tải về
06-07-2020 Công bố về việc thành lập công ty liên kết Tải về
03-06-2020 Thông báo việc niêm Yết và giao dịch Cổ Phiếu ngày đầu tiên Tải về
27-05-2020 quy chế quản trị công ty Tải về
27-05-2020 Qui chế công bố thông tin Tải về
27-05-2020 Phụ lục kèm BCB-Giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan Tải về
27-05-2020 Bản cáo bạch Tải về
19-05-2020 Quyết định chấp thuận Niêm Yết Cổ Phiếu Tải về
12-05-2020 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Tải về
09-04-2020 Báo cáo tài chính quý I/2020 riêng lẻ Tải về
09-04-2020 Báo cáo tài chính quý I/2020 hợp nhất Tải về
31-03-2020 CV gia hạn BCTC năm 2020 Tải về
25-03-2020 Nghị quyết về việc thành lập công ty con Tải về
16-03-2020 Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tải về
16-03-2020 Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh Tải về
15-03-2020 Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát Tải về
09-03-2020 Quyết định bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Tải về
09-03-2020 Quyết định bãi nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Tải về
07-03-2020 Báo cáo kiểm toán 2018 riêng lẻ Tải về
07-03-2020 Báo cáo kiểm toán 2018 hợp nhất Tải về
07-03-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 Tải về
07-03-2020 Báo Cáo Tài Chính Riêng 2019 Tải về
04-03-2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tải về
29-02-2020 Báo cáo thường niên 2019 Tải về
10-02-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 Tải về
10-02-2020 Báo Cáo Tài Chính Riêng 2019 Tải về
05-02-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
31-01-2020 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020 Tải về
31-01-2020 Thông báo chốt thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải về
17-01-2020 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Tải về
17-01-2020 Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính Tải về
28-12-2019 Thông báo chấp thuận đại chúng Tải về
25-12-2019 Điều lệ doanh nghiệp Tải về
25-12-2019 Bản thông tin tóm tắt Doanh nghiệp Tải về
25-12-2019 Báo cáo tài chính 2018 riêng lẻ Tải về
25-12-2019 Báo cáo tài chính 2018 hợp nhất Tải về
23-12-2019 PSH CBTT Quy chế công bố thông tin Tải về