Top

Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu tháng 06.2022

 NAM SÔNG HẬU                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU 
Kỳ báo cáo: Tháng 06/2022
     ĐVT: VNĐ 
STT Nội Dung  Số Tiền 
1 Số dư đầu kỳ                   113,573,901,967
2 Số phát sinh tăng  
2.1 Số trích lập                        (121,310,900)
2.2 Số lãi trên số dư Quỹ BOG dương (+)                             19,092,955
3 Số phát sinh giảm  
3.1 Số chi sử dụng                       8,565,793,600
3.2 Số lãi trên số dư Quỹ BOG âm (-) 0
4 Số dư cuối kỳ (1 + 2.1 + 2.2 - 3.1 - 3.2)                   104,905,890,422
     
     CHỦ TỊCH HĐQT 

Thông tin liên lạc

  • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
  • Email: namsonghau@nshpetro.com
  • Telephone: +84 0292 6 547979
    Mobile: +84 0292 6 537979