Top

Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu tháng 08.2022

       CÔNG TY CPTM ĐT DẦU KHÍ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 NAM SÔNG HẬU                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU 
Kỳ báo cáo: Tháng 08/2022
     ĐVT: VNĐ 
STT Nội Dung  Số Tiền 
1 Số dư đầu kỳ                   115,783,848,178
2 Số phát sinh tăng  
2.1 Số trích lập                     13,127,686,515
2.2 Số lãi trên số dư Quỹ BOG dương (+)                             21,216,128
3 Số phát sinh giảm  
3.1 Số chi sử dụng 0
3.2 Số lãi trên số dư Quỹ BOG âm (-) 0
4 Số dư cuối kỳ (1 + 2.1 + 2.2 - 3.1 - 3.2)                   128,932,750,821
     
     CHỦ TỊCH HĐQT 

Thông tin liên lạc

  • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
  • Email: namsonghau@nshpetro.com
  • Telephone: +84 0292 6 547979
    Mobile: +84 0292 6 537979