Top

Công ty CP TM ĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu báo cáo quỹ bình ổn tháng 06.2020

       CÔNG TY CPTM ĐT DẦU KHÍ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 NAM SÔNG HẬU                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU 
Kỳ báo cáo: Tháng 06/2020
     ĐVT: VNĐ 
STT Nội Dung  Số Tiền 
1 Số dư đầu kỳ                   354,756,688,958
2 Số phát sinh tăng  
2.1 Số trích lập                     37,072,928,450
2.2 Số lãi trên số dư Quỹ BOG dương (+)                          205,865,143
3 Số phát sinh giảm  
3.1 Số chi sử dụng                     11,545,042,300
3.2 Số lãi trên số dư Quỹ BOG âm (-) 0
4 Số dư cuối kỳ (1 + 2.1 + 2.2 - 3.1 - 3.2)                   380,490,440,251
     
     CHỦ TỊCH HĐQT 

Thông tin liên lạc

  • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
  • Email: namsonghau@nshpetro.com
  • Telephone: +84 0292 6 547979
    Mobile: +84 0292 6 537979