Top

Quyết đinh Số: 01.2504/QĐ-NSH-2024 Thay đổi giá bán lẻ xăng dầu

CTY CPTM ĐT DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NAM SÔNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.2504/QĐ-NSH-2024

(V/v: Thay đổi giá bán lẻ xăng dầu)

          Hậu Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT- BCT-BTC  ngày 29/10/2014 của Liên Bộ Công Thương – Tài Chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế  hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 03.1703/QĐ-NSH-2023 ngày 17/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu về việc Ban hành Danh mục địa bàn Vùng 2;

Căn cứ Công văn số 2749/BCT-TTTN ngày 25/04/2024 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ 15 giờ 00 ngày 25/04/2024 Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng cho hệ thống Tổng đại lý, Đại lý, Cửa hàng trực thuộc, Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu, cụ thể như sau:

STT

MẶT HÀNG

GIÁ BÁN LẺ VÙNG 1

GIÁ BÁN LẺ VÙNG 2

ĐVT

1

Xăng RON 95-III

24.910

25.400

Đồng/lít nhiệt độ thực tế

2

Xăng E5 Ron 92-II

23.910

24.380

Đồng/lít nhiệt độ thực tế

3

Dầu DO 0,05S-II

20.710

21.120

Đồng/lít nhiệt độ thực tế

Giá bán lẻ trên đã bao gồm các khoản thuế, trích xả quỹ bình ổn theo quy định của Nhà nước tại thời điểm quyết định điều chỉnh giá.

Điều 2: Yêu cầu các đơn vị thông báo giá bán lẻ mới đến Sở Công Thương và các cơ quan ban ngành có liên quan tại địa bàn Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu có hoạt động. Các quyết định giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu phải được lưu trữ tại cửa hàng, kịp thời xuất trình với các cơ quan chức năng địa phương khi có yêu cầu.

Điều 3: Các Tổng đại lý, Đại lý, cửa hàng thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, Cửa hàng trực thuộc, Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu và các bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện nội dung quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ 15 giờ 00 ngày 25/04/2024.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương;

- Ban lãnh đạo;

- Các phòng ban (để thực hiện);

- Lưu TCHC.

 

                         TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

Thông tin liên lạc

  • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
  • Email: namsonghau@nshpetro.com
  • Telephone: +84 0292 6 547979
    Mobile: +84 0292 6 537979