Top

Quyết đinh Số: 03.2205/QĐ-NSH-2023 Thay đổi giá bán lẻ xăng dầu Vùng 2

CTY CPTM ĐT DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NAM SÔNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 03.2205/QĐ-NSH-2023

(V/v: Thay đổi giá bán lẻ xăng dầu)

 

Hậu Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT- BCT-BTC  ngày 29/10/2014 của Liên Bộ Công Thương – Tài Chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 03.1703/QĐ-NSH-2023 ngày 17/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu về việc Ban hành Danh mục địa bàn Vùng 2;

Căn cứ Quyết định số 02.2003/QĐ-NSH-2023 ngày 20/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu về việc Ban hành quyết định giá bán lẻ tại Vùng 2;

Căn cứ Công văn số 3080/BCT-TTTN, ngày 22/05/2023 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ 15 giờ 00 ngày 22/05/2023 đối với mặt hàng xăng dầu, Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu quyết định giá bán lẻ VÙNG 2 các mặt hàng xăng dầu tại các Tỉnh, Thành Phố cụ thể như sau:

 

ĐVT: Đồng/lít nhiệt độ thực tế

STT

MẶT HÀNG

GIÁ BÁN LẺ VÙNG 1

GIÁ BÁN LẺ VÙNG 2

VĨNH LONG

AN GIANG
SÓC TRĂNG
ĐỒNG THÁP
TIỀN GIANG

TRÀ VINH

BẠC LIÊU

CÀ MAU
KIÊN GIANG VÀ CÁC TỈNH/TP KHÁC, ĐẢO THUỘC VÙNG 2

1

Xăng RON 95-III

21.490

21.640

21.690

21.740

21.790

21.910

2

Xăng E5 Ron 92-II

20.480

20.630

20.680

20.730

20.780

20.880

3

Dầu DO 0,05S-II

17.950

18.100

18.150

18.200

18.250

18.300

Giá bán lẻ trên đã bao gồm các khoản thuế, trích xả quỹ bình ổn theo quy định của Nhà nước tại thời điểm quyết định điều chỉnh giá.

Điều 2: Yêu cầu các đơn vị thông báo giá bán lẻ mới đến Sở Công Thương, Sở Tài Chính, Cục Quản lý thị trường và Cục thuế tại địa bàn Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu có hoạt động. Các quyết định giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu phải được lưu trữ tại cửa hàng, kịp thời xuất trình với các cơ quan chức năng địa phương khi có yêu cầu.

Điều 3: Các Tổng đại lý, Đại lý, cửa hàng thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, Cửa hàng trực thuộc, Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu và các bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện nội dung quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ 15 giờ 00 ngày 22/05/2023 đối với mặt hàng xăng dầu.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Sở Công Thương;

- Các Sở Tài Chính;

- Cục Quản lý thị trường;

- Cục thuế;

- Ban lãnh đạo;

- Các phòng ban (để thực hiện);

- Lưu TCHC.

 

                         TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Thông tin liên lạc

  • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
  • Email: namsonghau@nshpetro.com
  • Telephone: +84 0292 6 547979
    Mobile: +84 0292 6 537979