Top

Quyết đinh Số: 08.2305/QĐ-NSH-2022 Thay đổi giá bán lẻ xăng dầu vùng Cà Mau

CTY CPTM ĐT DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NAM SÔNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 08.2305/QĐ-NSH-2022

(V/v: Thay đổi giá bán lẻ xăng dầu)

 

Hậu Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT- BCT-BTC  ngày 29/10/2014 của Liên Bộ Công Thương – Tài Chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;

Căn cứ Công văn số 2738/BCT-TTTN, ngày 23/05/2022 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Căn cứ vào quyết định số 03.2206/2021/QĐ-NSH ngày 22/06/2021 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu về việc ban hành quyết định giá bán lẻ tại Vùng Cà Mau.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ 15 giờ 00 ngày 23/05/2022 đối với mặt hàng xăng dầu, Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu quyết định giá bán lẻ vùng 2 các mặt hàng xăng dầu tại tỉnh CÀ MAU cụ thể như sau:

STT

MẶT HÀNG

GIÁ BÁN LẺ VÙNG 1

GIÁ BÁN LẺ VÙNG 2

ĐVT

GHI CHÚ

1

Xăng RON 95-III

30.650

31.260

Đồng/lít nhiệt độ thực tế

Áp dụng theo mức giá Vùng 2

2

Xăng E5 Ron 92-II

29.630

30.220

Đồng/lít nhiệt độ thực tế

Áp dụng theo mức giá Vùng 2

3

Dầu DO 0,05S-II

25.550

26.060

Đồng/lít nhiệt độ thực tế

Áp dụng theo mức giá Vùng 2

Giá bán lẻ trên đã bao gồm các khoản thuế, trích xả quỹ bình ổn theo quy định của Nhà nước tại thời điểm quyết định điều chỉnh giá.

Điều 2: Yêu cầu đơn vị thông báo giá bán lẻ mới đến Sở Công Thương tại địa bàn Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu có hoạt động.

Điều 3: Các Tổng đại lý, Đại lý, Cửa hàng trực thuộc, Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu và các bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện nội dung quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ 15 giờ 00 ngày 23/05/2022 đối với mặt hàng xăng dầu.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Sở Công Thương;

- Lưu TCHC;

- Ban lãnh đạo;

- Các phòng ban (để thực hiện).

 

                             TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Thông tin liên lạc

  • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
  • Email: namsonghau@nshpetro.com
  • Telephone: +84 0292 6 547979
    Mobile: +84 0292 6 537979