Top

Quyết định số 1354/QĐ-NSH-2020 về việc Thay đổi giá bán lẻ Vùng An Giang

CTY CPTM ĐT DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NAM SÔNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1354/QĐ-NSH-2020

(V/v: Thay đổi giá bán lẻ xăng dầu)

 

Hậu Giang, ngày 12 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ

DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắc là Nghị định 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT- BCT-BTC  ngày 29/10/2014 của Liên Bộ Công Thương – Tài Chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắc là Nghị định 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Công văn số 5919/BCT-TTTN, ngày 12/08/2020 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ 15 giờ 00 ngày 12/08/2020 đối với mặt hàng xăng dầu, Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu quyết định giá bán lẻ vùng 2 các mặt hàng xăng dầu tại tỉnh An Giang cụ thể như sau:

STT

MẶT HÀNG

GIÁ BÁN LẺ VÙNG 1

GIÁ BÁN LẺ VÙNG 2

ĐVT

GHI CHÚ

1

Xăng RON 95-III

14,920

15,120

Đồng/lít nhiệt độ thực tế

Tăng so với vùng 1: 200đ/lít

2

Xăng E5 Ron 92-II

14,400

14,600

Đồng/lít nhiệt độ thực tế

Tăng so với vùng 1: 200đ/lít

3

Dầu DO 0,05S-II

12,200

12,400

Đồng/lít nhiệt độ thực tế

Tăng so với vùng 1: 200đ/lít

Giá bán lẻ trên đã bao gồm các khoản thuế, trích xả quỹ bình ổn theo quy định của Nhà nước tại thời điểm quyết định điều chỉnh giá.

Điều 2: Yêu cầu đơn vị thông báo giá bán lẻ mới đến Sở Công Thương tại địa bàn Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu có hoạt động.

Điều 3: Các Tổng đại lý, Đại lý, Cửa hàng trực thuộc, Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu và các bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện nội dung quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ 15 giờ 00 ngày 12/08/2020 đối với mặt hàng xăng dầu.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Sở Công Thương;

- Lưu TCHC;

- Ban Tổng Giám đốc;

- Các phòng ban (để thực hiện).

 

                                       TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Thông tin liên lạc

  • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
  • Email: namsonghau@nshpetro.com
  • Telephone: +84 0292 6 547979
    Mobile: +84 0292 6 537979