Top

Quan Hệ Cổ Đông:

Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
20-10-2021 PSH trân trọng CBTT về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Bà Lý Thị Ánh Hồng Tải về
20-10-2021 PSH trân trọng CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 Tải về
20-10-2021 PSH trân trọng CBTT Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021 Tải về
20-10-2021 PSH trân trọng CBTT giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 Tải về
18-10-2021 PSH trân trọng CBTT góp vốn thành lập Công ty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghỉ Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông Tải về
31-08-2021 PSH trân trọng CBTT về việc giải thể Chi nhánh Đầu Tư Thủy Sản Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu Tải về
28-08-2021 PSH trân trọng CBTT Nghị quyết được thông qua bằng hình thức ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
12-08-2021 PSH trân trọng CBTT Nghị quyết HĐQT vv Bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
09-08-2021 PSH trân trọng CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
30-07-2021 PSH CBTT Nghị quyết giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Xuất Khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề Tải về
30-07-2021 PSH CBTT Nghị quyết giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu Tri Tôn Tải về
30-07-2021 PSH CBTT Nghị quyết thành lập Chi nhánh đầu tư thủy sản công nghệ cao Nam Sông Hậu Tải về
29-07-2021 PSH Trân trọng CBTT bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Tải về
29-07-2021 PSH Trân trọng CBTT Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021 Tải về
27-07-2021 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2021 Tải về
27-07-2021 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2021 Tải về
27-07-2021 PSH giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC 06 tháng đầu năm 2021 Tải về
20-07-2021 PSH CBTT Báo cáo tài chính riêng quý 2/2021 Tải về
20-07-2021 PSH CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 Tải về
20-07-2021 PSH giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC quý 2/2021 Tải về
07-07-2021 PSH Trân trọng CBTT ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản Tải về
25-06-2021 PSH trân trọng CBTT về việc thay đổi người được ủy quyền CBTT Tải về
14-06-2021 PSH trân trọng CBTT về việc giải thể Công ty TNHH TM Dầu Khí Nam Sông Hậu Trà Vinh Tải về
10-06-2021 PSH trân trọng CBTT giải thể Cty TNHH TM ĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu Đồng Tháp Tải về
25-05-2021 PSH trân trọng CBTT về việc chốt quyền chia cổ tức năm 2020 bằng tiền Tải về
19-05-2021 PSH trân trọng CBTT về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP TM ĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu tại Sóc Trăng Tải về
11-05-2021 PSH trân trọng CBTT về việc mua cổ phần Công ty CP Kho Cảng Ngoại Quan và TM Dầu Khí Nam Sông Hậu Gò Công Tải về
29-04-2021 PSH CBTT Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
29-04-2021 PSH CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
29-04-2021 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu Tải về
20-04-2021 Báo cáo tài chính riêng quý 1-2021 Tải về
20-04-2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2021 Tải về
20-04-2021 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế trong BCTC quý 1 năm 2021 Tải về
20-04-2021 Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Tải về
20-04-2021 PSH CBTT Báo cáo thường niên năm 2020 Tải về
12-04-2021 PSH CBTT về việc giảm vốn tại Công ty TNHH TM ĐT DK NSH Đồng Tháp Tải về
12-04-2021 PSH CBTT về việc giảm vốn của Công ty cổ phần Sản Xuất Dầu Khí Nam Sông Hậu Cần Thơ Tải về
09-04-2021 PSH CBTT Nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty CP Bất Động Sản Đông Phú Tải về
07-04-2021 PSH CBTT các tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 (Chương trình họp, giấy mời tham dự, giấy xác nhận tham dự, giấy ủy quyền tham dự) Tải về
07-04-2021 PSH CBTT các tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 (Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tờ trình thông qua BCKT...)h Tải về
07-04-2021 PSH CBTT các tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 (Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT....) Tải về
07-04-2021 PSH CBTT các tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 (Tờ trình thù lao HĐQT, quy chế hoạt động của HĐQT...) Tải về
07-04-2021 PSH CBTT các tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021 (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) Tải về
02-04-2021 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 Tải về
02-04-2021 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 Tải về
02-04-2021 PSH trân trọng công bố thông tin giải trình BCTC năm 2020 Tải về
23-03-2021 Thông báo về ngày giao dịch không hưởng quyền Tải về
16-03-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
09-03-2021 Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
09-03-2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
03-02-2021 Danh sách người nội bộ và người có liên quan Tải về
30-01-2021 Báo cáo tài chính riêng quý 4-2020 Tải về
30-01-2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2020 Tải về
30-01-2021 PSH trân trọng công bố thông tin giải trình BCTC quý 4/2020 Tải về
20-01-2021 CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải về
15-01-2021 Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ Tải về
15-01-2021 báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 Tải về
12-01-2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ Tải về
11-12-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tải về
01-12-2020 Công văn chấp thuận của UBCK về việc giao dịch mua cổ phiếu quỹ PSH Tải về
01-12-2020 Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu quỹ PSH Tải về
05-11-2020 Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu quỹ Tải về
30-10-2020 CBTT BCTC riêng 09 tháng năm 2020 Tải về
30-10-2020 CBTT BCTC hợp nhất 09 tháng năm 2020 Tải về
30-10-2020 Công văn giải trình số liệu BCTC 09 tháng năm 2020 Tải về
09-09-2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng Tải về
07-09-2020 Công văn giải trình số liệu soát xét 06 tháng đầu năm 2020 Tải về
28-08-2020 CBTT BCTC riêng soát xét 06 tháng đầu năm 2020 Tải về
28-08-2020 CBTT BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
10-08-2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Tải về
03-08-2020 CV giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2-2020 Tải về
30-07-2020 Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2020 Tải về
30-07-2020 Công bố thông tin giải thể Chi Nhánh Sóc Trăng 3 Tải về
30-07-2020 Cung cấp Thông Tin về quản trị công ty Tải về
30-07-2020 CBTT báo cáo Tài chính riêng quý 2/2020 Tải về
30-07-2020 CBTT báo cáo Tài chính Hợp Nhất quý 2/2020 Tải về
21-07-2020 CBTT về việc thành lập cty Con Tải về
21-07-2020 CV điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài Tải về
06-07-2020 Công bố về việc thành lập công ty liên kết Tải về
03-06-2020 Thông báo việc niêm Yết và giao dịch Cổ Phiếu ngày đầu tiên Tải về
27-05-2020 quy chế quản trị công ty Tải về
27-05-2020 Qui chế công bố thông tin Tải về
27-05-2020 Phụ lục kèm BCB-Giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan Tải về
27-05-2020 Bản cáo bạch Tải về
19-05-2020 Quyết định chấp thuận Niêm Yết Cổ Phiếu Tải về
12-05-2020 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Tải về
09-04-2020 Báo cáo tài chính quý I/2020 riêng lẻ Tải về
09-04-2020 Báo cáo tài chính quý I/2020 hợp nhất Tải về
31-03-2020 CV gia hạn BCTC năm 2020 Tải về
25-03-2020 Nghị quyết về việc thành lập công ty con Tải về
16-03-2020 Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tải về
16-03-2020 Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh Tải về
15-03-2020 Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát Tải về
11-03-2020 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Tải về
09-03-2020 Quyết định bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Tải về
09-03-2020 Quyết định bãi nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Tải về
09-03-2020 PSH trân trọng thông báo về việc nhận sổ cổ đông Tải về
09-03-2020 Quyết định HĐQT về việc giải thể chi nhánh tại Trà Vinh Tải về
09-03-2020 Quyết định HĐQT về việc giải thể Chi nhánh đầu tư xây dựng và du lịch Tải về
07-03-2020 Báo cáo kiểm toán 2018 riêng lẻ Tải về
07-03-2020 Báo cáo kiểm toán 2018 hợp nhất Tải về
07-03-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 Tải về
07-03-2020 Báo Cáo Tài Chính Riêng 2019 Tải về
04-03-2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tải về
29-02-2020 Báo cáo thường niên 2019 Tải về
10-02-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 Tải về
10-02-2020 Báo Cáo Tài Chính Riêng 2019 Tải về
05-02-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
31-01-2020 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020 Tải về
31-01-2020 Thông báo chốt thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải về
17-01-2020 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Tải về
17-01-2020 Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính Tải về
28-12-2019 Thông báo chấp thuận đại chúng Tải về
25-12-2019 Điều lệ doanh nghiệp Tải về
25-12-2019 Bản thông tin tóm tắt Doanh nghiệp Tải về
25-12-2019 Báo cáo tài chính 2018 riêng lẻ Tải về
25-12-2019 Báo cáo tài chính 2018 hợp nhất Tải về