Top

Quan Hệ Cổ Đông:

Ngày Đăng Tên báo cáo Tải về
25-12-2019 Điều lệ doanh nghiệp Tải về
25-12-2019 Bản thông tin tóm tắt Doanh nghiệp Tải về
25-12-2019 Báo cáo tài chính 2018 riêng lẻ Tải về
25-12-2019 Báo cáo tài chính 2018 hợp nhất Tải về
28-12-2019 Thông báo chấp thuận đại chúng Tải về
17-01-2020 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Tải về
17-01-2020 Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính Tải về
31-01-2020 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020 Tải về
31-01-2020 Thông báo chốt thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tải về
05-02-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
10-02-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 Tải về
10-02-2020 Báo Cáo Tài Chính Riêng 2019 Tải về
29-02-2020 Báo cáo thường niên 2019 Tải về
04-03-2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tải về
07-03-2020 Báo cáo kiểm toán 2018 riêng lẻ Tải về
07-03-2020 Báo cáo kiểm toán 2018 hợp nhất Tải về
07-03-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 Tải về
07-03-2020 Báo Cáo Tài Chính Riêng 2019 Tải về
09-03-2020 Quyết định bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Tải về
09-03-2020 Quyết định bãi nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Tải về
15-03-2020 Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát Tải về
16-03-2020 Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tải về
16-03-2020 Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh Tải về
25-03-2020 Nghị quyết về việc thành lập công ty con Tải về
31-03-2020 CV gia hạn BCTC năm 2020 Tải về
09-04-2020 Báo cáo tài chính quý I/2020 riêng lẻ Tải về
09-04-2020 Báo cáo tài chính quý I/2020 hợp nhất Tải về
12-05-2020 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Tải về
19-05-2020 Quyết định chấp thuận Niêm Yết Cổ Phiếu Tải về
27-05-2020 quy chế quản trị công ty Tải về
27-05-2020 Qui chế công bố thông tin Tải về
27-05-2020 Phụ lục kèm BCB-Giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan Tải về
27-05-2020 Bản cáo bạch Tải về
03-06-2020 Thông báo việc niêm Yết và giao dịch Cổ Phiếu ngày đầu tiên Tải về
22-06-2020 CBTT ký hợp đồng kiểm toán Tải về
06-07-2020 Công bố về việc thành lập công ty liên kết Tải về
21-07-2020 CBTT về việc thành lập cty Con Tải về
21-07-2020 CV điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài Tải về
30-07-2020 Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2020 Tải về
30-07-2020 Công bố thông tin giải thể Chi Nhánh Sóc Trăng 3 Tải về
30-07-2020 Cung cấp Thông Tin về quản trị công ty Tải về
30-07-2020 CBTT báo cáo Tài chính riêng quý 2/2020 Tải về
30-07-2020 CBTT báo cáo Tài chính Hợp Nhất quý 2/2020 Tải về
03-08-2020 CV giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2-2020 Tải về